O firmieFirma EURODECK funkcjonuje w sektorze budowlanym od 2007r. G?wnym profilem jej dzia?alno?ci jest sprzeda? oraz profesjonalny monta? sufitw podwieszanych i ?cian dzia?owych g-k.
Produkty, ktre chcieliby?my zaoferowa?, znajd? Pa?stwo w zak?adce OFERTA, jednak?e monta? mo?emy wykona? rwnie? z powierzonego materia?u.

Realizacja kilkudziesi?ciu tysi?cy metrw kwadratowych sufitw oraz ?cianek pozwoli?a nam na zdobycie do?wiadczenia niezb?dnego do podj?cia si? wykonania zarwno stosunkowo prostych zlece?, jak i du?o bardziej skomplikowanych, ograniczonych jedynie wyobra?ni? klienta, b?d? projektanta. Nasza wykwalifikowana kadra posiadaj?ca niezb?dne uprawnienia, wyposa?ona w nowoczesny sprz?t, stanowi dla inwestora lub generalnego wykonawcy wsparcie cz?sto niezb?dne na budowie.

Wysoka jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug, rzetelno?? oraz terminowo?? wraz z rozs?dn? cen?, czyni? nasz? ofert? wyj?tkowo atrakcyjn? na tle konkurencji. Skutkuje to nieustannie powi?kszaj?cym si? gronem sta?ych klientw, do ktrego nale?? przedsi?biorstwa budowlane, producenci sufitw oraz sieci obiektw handlowo-us?ugowych.


Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy