SUFITY KASETONOWE

Najcz??ciej stosowane sufity ze wzgl?du na nisk? cen?, niski koszt eksploatacji oraz ?atwy dost?p do instalacji znajduj?cych si? ponad sufitem. Sk?adaj? si? z konstrukcji no?nej, stalowej, najcz??ciej typu T24 lub T15, ktra przewa?nie tworzy siatk? o wymiarach 600 x 600mm lub 600 x 1200mm. Istnieje mo?liwo?? wykonania siatki sufitu w innych wymiarach w zale?no?ci od montowanych kasetonw lub indywidualnych potrzeb klienta. Wype?nieniem konstrukcji s? kasetony, ktre mo?na podzieli? ze wzgl?du na zastosowany materia?:

- mineralne (sprasowana we?na mineralna) cechuje je bardzo dobra izolacyjno?? akustyczna oraz wysoki wsp?czynnik poch?aniania d?wi?ku, a tak?e wysoka odporno?? na ogie?,

- metalowe (stalowe lub aluminiowe) najwi?ksz? ich zalet? jest to, ?e s? ca?kowicie niepalne oraz odporne na warunki atmosferyczne (aluminiowe), a tak?e s? bardzo ?atwe w utrzymaniu czysto?ci,

- gipsowe (p?yta g-k) charakteryzuj? si? wysok? odporno?ci? na ogie? , trwa?o?ci? i ?atwo?ci? odnawiania.